Đặt Ngay
Phòng Họp Sông Hương Số 2 2017-05-08T09:31:52+00:00

Phòng Họp TQT Số 2

Diện Tích 80m2
Kích cỡ ( D&R) 10mx8m
Chữ U 30
Lớp Học 50
Rạp Hát 70